| |     latinica | english  
Насловна
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЗАКАЗИВАЊЕ

Потребна документација за заказивање

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо вас да се почев од 01.04.2021 године примењује нови режим плаћања конзуларних услуга.

Плаћање конзуларних такси за извршене услуге у Конзулату врши се искључиво електронски - путем банкарских картица (CB или Мастер card).

 

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА НОВИ ПАСОШ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Приликом подношења захтева за пасош, потребно је приложити:

- постојећу путну исправу Р. Србије

- извод из књиге рођених и

- доказ о регулисаном боравку у Француској.

Захтев се може поднети најраније 7 месеци пре истека пасоша

. Законски рок за обраду захтева и издавање нове путне исправе је 60 дана.

Конзуларна такса за нови пасош износи 66,00 еура и плаћа се банкарском картицом.

Уколико први пут подносите захтев за пасош Републике Србије, као и уколико сте рођени на подручју бивших република СФРЈ потребно је да приложите: Извод из матичне књиге рођених и Уверење о држављанству Републике Србије не старије од 6 месеци. За обраду захтева по хитном поступку потребно је прилагање доказа о хитности (потврда послодавца о неодложном службеном путу, авионске карте, смртни случај у породици и сл.). При уручењу новог пасоша, стари пасош се поништава и враћа странки.

Молимо да закажете термин преко апликације еКонзулат у оквиру портала еУправе:

 https://ezakazivanje.ekonzulat.gov.rs

 

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПАСОШ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА МАЛОЛЕТНО ДЕТЕ

Потребна су следећа документа:

- путне исправе Р. Србије за дете и родитеље

- извод из матичне књиге рођених за дете

- доказ о регулисаном боравку родитеља (и детета) у Француској.

Уколико први пут подносите захтев за пасош малолетном детету, потребно је приложити: Извод из матичне књиге рођених за дете (извод на домаћем обрасцу Р. Србије) и уверење о држављанству Р. Србије, односно потврду надлежне матичне службе Р. Србије да је дете уписано у матичну књигу рођених и евиденције држављана Р. Србије, не старије од 6 месеци.

Присуство само једног родитеља је могуће уз нотарску оверену сагласност другог родитеља, преведену на српски језик код овлашћеног тумача. Присуство једног родитеља је могуће и уз одлуку суда да самостално врши право родитељског старања над дететом (у том случају донети правоснажну судску пресуду уколико је издата од суда у Р. Србији). Ако је француски суд донео такву пресуду, онда она мора бити преведена на српски језик код судског тумача.

Молимо да закажете термин преко апликације еКонзулат у оквиру портала еУправе:

https://ezakazivanje.ekonzulat.gov.rs

 

ПУТНИ ЛИСТ- ИЗГУБЉЕН/УКРАДЕН, ОШТЕЋЕН ИЛИ ИСТЕКАО ПАСОШ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Уколико је пасош изгубљен/украден обавезно је извршити пријаву губитка/нестанка пасоша код надлежне Полицијске управе у Француској.

Захтев за путни лист могу поднети и лица којима је пасош оштечен или је истекла важност старог пасоша.

Захтев за путни лист за малолетно дете могу поднети родитељи чије је дете рођено у Француској, под условом да је пријављено у Републици Србији.

Важност путног листа је 30 дана од дана издавања.

За малолетна лица, неопходно је присуство оба родитеља са својим важећим српским пасошима и боравишним дозволама.

Издавање путног листа могуће је у присуству једног родитеља са потписаном и овереном сагласношћу другог родитеља који није присутан. Сагласност треба да буде потписана и оверена код нотара са преводом на српски језик. Изјава о сагласности другог родитеља је неопходна и у случајевима када је један родитељ страни држављанин.

Када је пасош изгубљен/украден потребно је приложити декларацију из француске полиције о губитку/крађи пасоша, две фотографије, доказ о регулисаном боравку, српску личну карту или возачку дозволу (уколико исте поседујете), резервацију авио/аутобуске карте за повратак у Републику Србију и платити таксу 63 евра банкарском картицом.

Када је пасошу истекла важност потребно је приложити стари пасош, доказ о регулисаном боравку, две фотографије, резервацију авио/аутобуске карте за повратак у Републику Србију и платити таксу 41 евро банкарском картицом,

Када је дете рођено у иностранству и нема ни један документ истовремено је потребно извршити пријаву рођења детета уз обавезно присуство оба родитеља са својим важећим српским пасошима и боравишним дозволама, потребно је приложити извод из матичне књиге рођених на интернационалном обрасцу из фр. општине, са преводом на српски језик-ћирилицу, две фотографије за дете и платити таксу 41 евро банкарском картицом.

Молимо да закажете термин преко апликације еКонзулат у оквиру портала еУправе:

https://ezakazivanje.ekonzulat.gov.rs

 

ПУТОВАЊЕ МАЛОЛЕТНИХ ЛИЦА У РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ

За прелазак државне границе Р. Србије малолетних лица која су страни држављани, није потребна сагласност родитеља.

Малолетно лице до навршене 16. године живота, које је држављанин Србије а путује само или у пратњи другог лица које му није родитељ или законски заступник (бабе, деде, пријатељи и сл), мора поседовати оверену сагласност оба родитеља (уколико родитељи заједно врше родитељско право) или законског заступника. У том смислу, уколико дете путује са једним од родитеља, сагласност није неопходна.

 

ИЗДАВАЊЕ ЛИЧНЕ КАРТЕ И ВОЗАЧКЕ ДОЗВОЛЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Захтеви за издавање личне карте и возачке дозволе не могу се предати у Конзулату, већ само у Републици Србији код надлежне полицијске управе- према месту Вашег пријављеног пребивалишта.

 

ОВЕРА ПОТПИСА НА ДОКУМЕНТИМА

Овера потписа на документима на српском језику, написаног ћириличним писмом (пуномоћје, изјава или наследничка изјава) за употребу у Републици Србији врши се у Конзулату на основу важећег идентификационог документа Р. Србије (биометријски пасош или лична карта), уз прилагање доказа о регулисаном боравку у Француској.

Пре заказивања термина потребно је да текст који намеравате да оверите доставите на мејл Конзулата (consulate.strasbourg@mfa.rs) на ћирилици у Word формату.

Пуномоћје/изјава/сагласност се потписује лично пред службеником Конзулата.

Конзуларна такса за оверу једног потписа износи 41 евро и плаћа се банкарском картицом.

Молимо да закажете термин преко апликације еКонзулат у оквиру портала еУправе:

https://ezakazivanje.ekonzulat.gov.rs

 

ОВЕРА ФОТОКОПИЈЕ ДОКУМЕНТА

За оверу фотокопије документа у Конзулату потребно доставити на увид оригинални документ чија се фотокопија оверава и фотокопију истог. Захтев за оверу фотокопије је могуће поднети уз важећи идентификациони документ Р. Србије (пасош или лична карта), уз прилагање доказа о регулисаном боравку у Француској.

Конзуларна такса за оверу фотокопије документа износи 30 евра за један примерак и плаћа се банкарском картицом.

Молимо да закажете термин преко апликације еКонзулат у оквиру портала еУправе:

https://ezakazivanje.ekonzulat.gov.rs

 

ПРИБАВА ДОКУМЕНАТА

Захтев за прибављање извода из матичних књига рођених и уверења може бити поднет у Конзулату: лично, од стране родитеља и сродника, од стране законских заступника и пуномоћника, уз приложени документ којим се доказује њихов идентитет и породична веза, односно уколико приложе одговарајуце овлашцење.

Подносилац захтева мора поседовати важећи идентификациони документ Републике Србије (пасош или лична карта), уз прилагање доказа о регулисаном боравку у Француској.

Плаћа се конзуларна  такса, и то:

• извод из матичне књиге рођених/венчаних/умрлих на домаћем обрасцу - 40,00 евра;

• извод из матичне књиге рођених/венчаних/умрлих на вишејезичном обрасцу - 40,00 евра;

• уверење о држављанству на српском обрасцу - 40.00 евра.

Молимо да закажете термин преко апликације еКонзулат у оквиру портала еУправе:

https://ezakazivanje.ekonzulat.gov.rs

 

ПОТВРДА О ПРОПИСИМА КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ ЗА СКЛАПАЊЕ БРАКА - CERT|FICAT DE COUTUME

Обавештавамо Вас да се захтев за прибављање потврде о прописима који се примењују за склапање брака у Републици Србији - Certikicat de coutume може поднети лично у Конзулату.

Prilikom podno[ewa захтеva потребно је да са собом понесете важећи лични документ Р. Србије (пасош или личну карту), и доказ о регулисаном боравку у Француској.

Такса за издавање Certifikat de coutume износи 32 евра и плаћа се платном картицом. Документ се издаје на лицу места.

Молимо да закажете термин преко апликације еКонзулат у оквиру портала еУправе:

хттпс://езаказивање.еконзулат.гов.рс

 

УВЕРЕЊЕ О СЛОБОДНОМ БРАЧНОМ СТАЊУ (Certifikat de celibat)

Уверење о слободном брачном стању издаје надлежна матична служба у Р. Србији.

Напомињемо да прибава Уверења од надлежне матичне службе у Р. Србији може потрајати и до 2 месеца, те молимо за разумевање, обзиром да се ради о процедури на коју Конзулат не може утицати.

Захтев се подноси у Конзулату, уз подношење важећег личног документа Р. Србије (пасош или лична карта), те доказ о регулисаном боравку у Француској.

Конзуларна такса за прибављање Уверења о слободном брачном стању износи 39 евра и плаћа се платном картицом.

Молимо да закажете термин преко апликације еКонзулат у оквиру портала еУправе:

https://ezakazivanje.ekonzulat.gov.rs

 

УВЕРЕЊЕ О НЕКАЖЊАВАЊУ

Преко Конзулата можете поднети захтев за издавање уверења о некажњавању. Захтев се подноси лично, уз важећи пасош Републике Србије, те доказ о регулисаном боравку у Француској. Конзуларна такса износи 31 евро и плаћа се банкарском картицом.

Молимо да закажете термин преко апликације еКонзулат у оквиру портала еУправе:

https://ezakazivanje.ekonzulat.gov.rs

 

ПОТВРДА О АУТЕНТИЧНОСТИ ВОЗАЧКЕ ДОЗВОЛЕ

Преко Конзулата можете поднети захтев за издавање потврде о аутентичности возачке дозволе. Захтев се подноси лично, уз важећи пасош и возачку дозволу Републике Србије, те доказ о регулисаном боравку у Француској.

Конзуларна такса износи 31 евра и плаћа се банкарском картицом.

Документ издаје МУП Р. Србије а рок за издавање је до два месеца.

Молимо да закажете термин преко апликације еКонзулат у оквиру портала еУправе:

https://ezakazivanje.ekonzulat.gov.rs

 

ПРИЈАВА РОЂЕЊА У ИНОСТРАНСТВУ

До 18. године оба родитеља пријављују децу тако што прилажу следећа документа:

- извод из књиге рођених / међународни извод из књиге рођених по Бечкој Конвенцији потписној 08/09/1976/, уз који потребно доставити и оверен превод извода на ћириличном писму

- интегрални извод из књиге рођених, са овереним преводом извода на ћирилично писмо - идентификациони документи за родитеље (пасош или лична карта Р. Србије)

- доказ о регулисаном боравку у Француској за родитеље и дете,

- извод из матичне књиге венчаних за родитеље*

Конзуларна такса износи 9,00 евра и плаћа се картицом.

*Уколико су родитељи у браку, а брак није пријављен у Србији, потребно је истовремено пријавити и брак (извод из књиге венчаних на међународном обрасцу). Уколико је брак пријављен, потребно је приложити српски извод из матичне књиге венчаних.

Уколико родитељи нису венчани, а обоје су српски држављани, ради се Записник о признавању очинства у Конзулату (конзуларна такса износи 13 евра).

Присуство детета старијег од 14 година је неопходно приликом подношење захтева за пријаву, због потписивања сагласности за упис у матичне књиге у Р. Србији, уз прилагање важећег идентификационг документа детета.

Молимо да закажете термин преко апликације еКонзулат у оквиру портала еУправе:

https://ezakazivanje.ekonzulat.gov.rs

 

ПРИЈАВА БРАКА СКЛОПЉЕНОГ У ФРАНЦУСКОЈ

У Конзулату можете поднети пријаву за упис брака склопљеног у иностранству у матичне књиге Р. Србије. Потребна Вам је следећа документација:

- важећи пасош Р. Србије и

- извод из матичне књиге венчаних на међународном обрасцу, са овереним преводом Извода на ћирилично писмо,

- доказ о регулисаном боравку у Француској.

Конзуларна такса за пријаву брака износи 14 евра и плаћа се банкарском картицом.

По упису чињенице о браку склопљеном у иностранству у матичну књигу рођених и венчаних у Р. Србији и прибављању извода из матичне књиге рођених и уверења о држављанству на ново (удато) презиме, можете поднети захтев за издавање новог пасоша. Брак је потребно пријавити и ако није дошло до промене презимена. Брак склопљен у иностранству треба да пријаве оба супружника држављанина Р. Србије. Уколико је један супружник странац, брак пријављује само држављанин Р. Србије уз прилагање копије извода из матичне књиге рођених другог супружника и његовог важећег идентификационог документа.

Молимо да закажете термин преко апликације еКонзулат у оквиру портала еУправе:

https://ezakazivanje.ekonzulat.gov.rs

 

ОВЕРА ДОКУМЕНАТА

Овера потписа на приватним исправама на српском језику (пуномоћје, сагласност, изјава, наследничка изјава) за употребу у Републици Србији се врши у Конзулату на основу важећег биометријског пасоша Републике Србије или важеће личне карте, те доказа о регулисаном боравку у Француској.

Приватна исправа се потписује лично пред службеником Конзулата.

Пре заказивања термина потребно је да текст који намеравате да оверите доставите на мејл Конзулата (consulate.strasbourg@mfa.rs) на ћирилици у Word формату.

Конзуларна таксс износи 41 евро плус 23 евра за сваки додатни потпис и плаћа се банкарском картицом..

Уколико се ради о наследничкој изјави са одрицањем наследства, конзуларна такса износи 72 евра.

Молимо да закажете термин преко апликације еКонзулат у оквиру портала еУправе:

https://ezakazivanje.ekonzulat.gov.rs

 

ВЕНЧАЊЕ У КОНЗУЛАТУ

У Конзулату брак могу закључити само држављани Републике Србије. За склапање брака је за оба супружника потребна следећа документација:

- извод из матичне књиге рођених Р. Србије, на домаћем обрасцу

- уверење о држављанству Р. Србије

- уверење о слободном брачном стању (документа не смеју бити старија од 6 месеци)

- важећи пасош Р.Србије и- копије пасоша два сведока (пасоши Р. Србије)

Конзуларна такса за склапање брака износи 101 евра и плаћа се банкарском картицом.

Потребно је контактирати Конзуларно одељење путем е-маила ради заказивања термина (consulate.strasbourg@mfa.rs).

 

РЕГУЛИСАЊЕ ВОЈНЕ ОБАВЕЗЕ

Регрути и лица у резервном саставу која путују у иностранство на боравак дужи од једне године, дужни су да се пријаве најближем дипломатско-конзуларном представништву ради увођења у војну евиденцију у року од 30 дана од дана преласка државне границе. Држављани Републике Србије који стално бораве у иностранству дужни су да се пријаве најближем дипломатско-конзуларном представништву ради увођења у војну евиденцију у календарској години у којој навршавају 18 година. Потребно је приложити пасош или личну карту Р. Србије, доказ о регулисаном боравку у Француској, те одговарајућу потврду уколико је лице завршило војну обуку у Француској.

Конзуларна такса износи 2 евра и плаћа се банкарском картицом.

Увођењем у војну евиденцију дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије, сматраће се да је држављанин Републике Србије регулисао војну обавезу.

Молимо да закажете термин преко апликације еКонзулат у оквиру портала еУправе:

https://ezakazivanje.ekonzulat.gov.rs


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЗАКАЗИВАЊЕ
Конзуларна надлежност
Урађене путне биометријске исправе
Путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари