Printer Friendly Version ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЗАКАЗИВАЊЕ @ 30 August 2022 09:55 AM

Потребна документација за заказивање

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо вас да се почев од 01.04.2021 године примењује нови режим плаћања конзуларних услуга.

Плаћање конзуларних такси за извршене услуге у Конзулату врши се искључиво електронски - путем банкарских картица (CB или Мастер card).

 

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА НОВИ ПАСОШ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Приликом подношења захтева за пасош, потребно је приложити:

- постојећу путну исправу Р. Србије

- извод из књиге рођених и

- доказ о регулисаном боравку у Француској.

Захтев се може поднети најраније 7 месеци пре истека пасоша

. Законски рок за обраду захтева и издавање нове путне исправе је 60 дана.

Конзуларна такса за нови пасош износи 65,00 еура и плаћа се банкарском картицом.

Уколико први пут подносите захтев за пасош Републике Србије, као и уколико сте рођени на подручју бивших република СФРЈ потребно је да приложите: Извод из матичне књиге рођених и Уверење о држављанству Републике Србије не старије од 6 месеци. За обраду захтева по хитном поступку потребно је прилагање доказа о хитности (потврда послодавца о неодложном службеном путу, авионске карте, смртни случај у породици и сл.). При уручењу новог пасоша, стари пасош се поништава и враћа странки.

Молимо да закажете термин преко апликације еКонзулат у оквиру портала еУправе:

 https://ezakazivanje.ekonzulat.gov.rs

 

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПАСОШ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА МАЛОЛЕТНО ДЕТЕ

Потребна су следећа документа:

- путне исправе Р. Србије за дете и родитеље

- извод из матичне књиге рођених за дете

- доказ о регулисаном боравку родитеља (и детета) у Француској.

Уколико први пут подносите захтев за пасош малолетном детету, потребно је приложити: Извод из матичне књиге рођених за дете (извод на домаћем обрасцу Р. Србије) и уверење о држављанству Р. Србије, односно потврду надлежне матичне службе Р. Србије да је дете уписано у матичну књигу рођених и евиденције држављана Р. Србије, не старије од 6 месеци.

Присуство само једног родитеља је могуће уз нотарску оверену сагласност другог родитеља, преведену на српски језик код овлашћеног тумача. Присуство једног родитеља је могуће и уз одлуку суда да самостално врши право родитељског старања над дететом (у том случају донети правоснажну судску пресуду уколико је издата од суда у Р. Србији). Ако је француски суд донео такву пресуду, онда она мора бити преведена на српски језик код судског тумача.

Молимо да закажете термин преко апликације еКонзулат у оквиру портала еУправе:

https://ezakazivanje.ekonzulat.gov.rs

 

ПУТНИ ЛИСТ- ИЗГУБЉЕН/УКРАДЕН, ОШТЕЋЕН ИЛИ ИСТЕКАО ПАСОШ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Уколико је пасош изгубљен/украден обавезно је извршити пријаву губитка/нестанка пасоша код надлежне Полицијске управе у Француској.

Захтев за путни лист могу поднети и лица којима је пасош оштечен или је истекла важност старог пасоша.

Захтев за путни лист за малолетно дете могу поднети родитељи чије је дете рођено у Француској, под условом да је пријављено у Републици Србији.

Важност путног листа је 30 дана од дана издавања.

За малолетна лица, неопходно је присуство оба родитеља са својим важећим српским пасошима и боравишним дозволама.

Издавање путног листа могуће је у присуству једног родитеља са потписаном и овереном сагласношћу другог родитеља који није присутан. Сагласност треба да буде потписана и оверена код нотара са преводом на српски језик. Изјава о сагласности другог родитеља је неопходна и у случајевима када је један родитељ страни држављанин.

Када је пасош изгубљен/украден потребно је приложити декларацију из француске полиције о губитку/крађи пасоша, две фотографије, доказ о регулисаном боравку, српску личну карту или возачку дозволу (уколико исте поседујете), резервацију авио/аутобуске карте за повратак у Републику Србију и платити таксу 63 евра банкарском картицом.

Када је пасошу истекла важност потребно је приложити стари пасош, доказ о регулисаном боравку, две фотографије, резервацију авио/аутобуске карте за повратак у Републику Србију и платити таксу 41 евро банкарском картицом,

Када је дете рођено у иностранству и нема ни један документ истовремено је потребно извршити пријаву рођења детета уз обавезно присуство оба родитеља са својим важећим српским пасошима и боравишним дозволама, потребно је приложити извод из матичне књиге рођених на интернационалном обрасцу из фр. општине, са преводом на српски језик-ћирилицу, две фотографије за дете и платити таксу 41 евро банкарском картицом.

Молимо да закажете термин преко апликације еКонзулат у оквиру портала еУправе:

https://ezakazivanje.ekonzulat.gov.rs

 

ПУТОВАЊЕ МАЛОЛЕТНИХ ЛИЦА У РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ

За прелазак државне границе Р. Србије малолетних лица која су страни држављани, није потребна сагласност родитеља.

Малолетно лице до навршене 16. године живота, које је држављанин Србије а путује само или у пратњи другог лица које му није родитељ или законски заступник (бабе, деде, пријатељи и сл), мора поседовати оверену сагласност оба родитеља (уколико родитељи заједно врше родитељско право) или законског заступника. У том смислу, уколико дете путује са једним од родитеља, сагласност није неопходна.

 

ИЗДАВАЊЕ ЛИЧНЕ КАРТЕ И ВОЗАЧКЕ ДОЗВОЛЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Захтеви за издавање личне карте и возачке дозволе не могу се предати у Конзулату, већ само у Републици Србији код надлежне полицијске управе- према месту Вашег пријављеног пребивалишта.

 

ОВЕРА ПОТПИСА НА ДОКУМЕНТИМА

Овера потписа на документима на српском језику, написаног ћириличним писмом (пуномоћје, изјава или наследничка изјава) за употребу у Републици Србији врши се у Конзулату на основу важећег идентификационог документа Р. Србије (биометријски пасош или лична карта), уз прилагање доказа о регулисаном боравку у Француској.

Пре заказивања термина потребно је да текст који намеравате да оверите доставите на мејл Конзулата (consulate.strasbourg@mfa.rs) на ћирилици у Word формату.

Пуномоћје/изјава/сагласност се потписује лично пред службеником Конзулата.

Конзуларна такса за оверу једног потписа износи 41 евро и плаћа се банкарском картицом.

Молимо да закажете термин преко апликације еКонзулат у оквиру портала еУправе:

https://ezakazivanje.ekonzulat.gov.rs

 

ОВЕРА ФОТОКОПИЈЕ ДОКУМЕНТА

За оверу фотокопије документа у Конзулату потребно доставити на увид оригинални документ чија се фотокопија оверава и фотокопију истог. Захтев за оверу фотокопије је могуће поднети уз важећи идентификациони документ Р. Србије (пасош или лична карта), уз прилагање доказа о регулисаном боравку у Француској.

Конзуларна такса за оверу фотокопије документа износи 30 евра за један примерак и плаћа се банкарском картицом.

Молимо да закажете термин преко апликације еКонзулат у оквиру портала еУправе:

https://ezakazivanje.ekonzulat.gov.rs

 

ПРИБАВА ДОКУМЕНАТА

Захтев за прибављање извода из матичних књига рођених и уверења може бити поднет у Конзулату: лично, од стране родитеља и сродника, од стране законских заступника и пуномоћника, уз приложени документ којим се доказује њихов идентитет и породична веза, односно уколико приложе одговарајуце овлашцење.

Подносилац захтева мора поседовати важећи идентификациони документ Републике Србије (пасош или лична карта), уз прилагање доказа о регулисаном боравку у Француској.

Плаћа се конзуларна  такса, и то:

• извод из матичне књиге рођених/венчаних/умрлих на домаћем обрасцу - 40,00 евра;

• извод из матичне књиге рођених/венчаних/умрлих на вишејезичном обрасцу - 40,00 евра;

• уверење о држављанству на српском обрасцу - 40.00 евра.

Молимо да закажете термин преко апликације еКонзулат у оквиру портала еУправе:

https://ezakazivanje.ekonzulat.gov.rs

 

ПОТВРДА О ПРОПИСИМА КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ ЗА СКЛАПАЊЕ БРАКА - CERT|FICAT DE COUTUME

Обавештавамо Вас да се захтев за прибављање потврде о прописима који се примењују за склапање брака у Републици Србији - Certikicat de coutume може поднети лично у Конзулату.

Prilikom podno[ewa захтеva потребно је да са собом понесете важећи лични документ Р. Србије (пасош или личну карту), и доказ о регулисаном боравку у Француској.

Такса за издавање Certifikat de coutume износи 32 евра и плаћа се платном картицом. Документ се издаје на лицу места.

Молимо да закажете термин преко апликације еКонзулат у оквиру портала еУправе:

хттпс://езаказивање.еконзулат.гов.рс

 

УВЕРЕЊЕ О СЛОБОДНОМ БРАЧНОМ СТАЊУ (Certifikat de celibat)

Уверење о слободном брачном стању издаје надлежна матична служба у Р. Србији.

Напомињемо да прибава Уверења од надлежне матичне службе у Р. Србији може потрајати и до 2 месеца, те молимо за разумевање, обзиром да се ради о процедури на коју Конзулат не може утицати.

Захтев се подноси у Конзулату, уз подношење важећег личног документа Р. Србије (пасош или лична карта), те доказ о регулисаном боравку у Француској.

Конзуларна такса за прибављање Уверења о слободном брачном стању износи 39 евра и плаћа се платном картицом.

Молимо да закажете термин преко апликације еКонзулат у оквиру портала еУправе:

https://ezakazivanje.ekonzulat.gov.rs

 

УВЕРЕЊЕ О НЕКАЖЊАВАЊУ

Преко Конзулата можете поднети захтев за издавање уверења о некажњавању. Захтев се подноси лично, уз важећи пасош Републике Србије, те доказ о регулисаном боравку у Француској. Конзуларна такса износи 31 евро и плаћа се банкарском картицом.

Молимо да закажете термин преко апликације еКонзулат у оквиру портала еУправе:

https://ezakazivanje.ekonzulat.gov.rs

 

ПОТВРДА О АУТЕНТИЧНОСТИ ВОЗАЧКЕ ДОЗВОЛЕ

Преко Конзулата можете поднети захтев за издавање потврде о аутентичности возачке дозволе. Захтев се подноси лично, уз важећи пасош и возачку дозволу Републике Србије, те доказ о регулисаном боравку у Француској.

Конзуларна такса износи 31 евра и плаћа се банкарском картицом.

Документ издаје МУП Р. Србије а рок за издавање је до два месеца.

Молимо да закажете термин преко апликације еКонзулат у оквиру портала еУправе:

https://ezakazivanje.ekonzulat.gov.rs

 

ПРИЈАВА РОЂЕЊА У ИНОСТРАНСТВУ

До 18. године оба родитеља пријављују децу тако што прилажу следећа документа:

- извод из књиге рођених / међународни извод из књиге рођених по Бечкој Конвенцији потписној 08/09/1976/, уз који потребно доставити и оверен превод извода на ћириличном писму

- интегрални извод из књиге рођених, са овереним преводом извода на ћирилично писмо - идентификациони документи за родитеље (пасош или лична карта Р. Србије)

- доказ о регулисаном боравку у Француској за родитеље и дете,

- извод из матичне књиге венчаних за родитеље*

Конзуларна такса износи 9,00 евра и плаћа се картицом.

*Уколико су родитељи у браку, а брак није пријављен у Србији, потребно је истовремено пријавити и брак (извод из књиге венчаних на међународном обрасцу). Уколико је брак пријављен, потребно је приложити српски извод из матичне књиге венчаних.

Уколико родитељи нису венчани, а обоје су српски држављани, ради се Записник о признавању очинства у Конзулату (конзуларна такса износи 13 евра).

Присуство детета старијег од 14 година је неопходно приликом подношење захтева за пријаву, због потписивања сагласности за упис у матичне књиге у Р. Србији, уз прилагање важећег идентификационг документа детета.

Молимо да закажете термин преко апликације еКонзулат у оквиру портала еУправе:

https://ezakazivanje.ekonzulat.gov.rs

 

ПРИЈАВА БРАКА СКЛОПЉЕНОГ У ФРАНЦУСКОЈ

У Конзулату можете поднети пријаву за упис брака склопљеног у иностранству у матичне књиге Р. Србије. Потребна Вам је следећа документација:

- важећи пасош Р. Србије и

- извод из матичне књиге венчаних на међународном обрасцу, са овереним преводом Извода на ћирилично писмо,

- доказ о регулисаном боравку у Француској.

Конзуларна такса за пријаву брака износи 14 евра и плаћа се банкарском картицом.

По упису чињенице о браку склопљеном у иностранству у матичну књигу рођених и венчаних у Р. Србији и прибављању извода из матичне књиге рођених и уверења о држављанству на ново (удато) презиме, можете поднети захтев за издавање новог пасоша. Брак је потребно пријавити и ако није дошло до промене презимена. Брак склопљен у иностранству треба да пријаве оба супружника држављанина Р. Србије. Уколико је један супружник странац, брак пријављује само држављанин Р. Србије уз прилагање копије извода из матичне књиге рођених другог супружника и његовог важећег идентификационог документа.

Молимо да закажете термин преко апликације еКонзулат у оквиру портала еУправе:

https://ezakazivanje.ekonzulat.gov.rs

 

ОВЕРА ДОКУМЕНАТА

Овера потписа на приватним исправама на српском језику (пуномоћје, сагласност, изјава, наследничка изјава) за употребу у Републици Србији се врши у Конзулату на основу важећег биометријског пасоша Републике Србије или важеће личне карте, те доказа о регулисаном боравку у Француској.

Приватна исправа се потписује лично пред службеником Конзулата.

Пре заказивања термина потребно је да текст који намеравате да оверите доставите на мејл Конзулата (consulate.strasbourg@mfa.rs) на ћирилици у Word формату.

Конзуларна таксс износи 41 евро плус 23 евра за сваки додатни потпис и плаћа се банкарском картицом..

Уколико се ради о наследничкој изјави са одрицањем наследства, конзуларна такса износи 72 евра.

Молимо да закажете термин преко апликације еКонзулат у оквиру портала еУправе:

https://ezakazivanje.ekonzulat.gov.rs

 

ВЕНЧАЊЕ У КОНЗУЛАТУ

У Конзулату брак могу закључити само држављани Републике Србије. За склапање брака је за оба супружника потребна следећа документација:

- извод из матичне књиге рођених Р. Србије, на домаћем обрасцу

- уверење о држављанству Р. Србије

- уверење о слободном брачном стању (документа не смеју бити старија од 6 месеци)

- важећи пасош Р.Србије и- копије пасоша два сведока (пасоши Р. Србије)

Конзуларна такса за склапање брака износи 101 евра и плаћа се банкарском картицом.

Потребно је контактирати Конзуларно одељење путем е-маила ради заказивања термина (consulate.strasbourg@mfa.rs).

 

РЕГУЛИСАЊЕ ВОЈНЕ ОБАВЕЗЕ

Регрути и лица у резервном саставу која путују у иностранство на боравак дужи од једне године, дужни су да се пријаве најближем дипломатско-конзуларном представништву ради увођења у војну евиденцију у року од 30 дана од дана преласка државне границе. Држављани Републике Србије који стално бораве у иностранству дужни су да се пријаве најближем дипломатско-конзуларном представништву ради увођења у војну евиденцију у календарској години у којој навршавају 18 година. Потребно је приложити пасош или личну карту Р. Србије, доказ о регулисаном боравку у Француској, те одговарајућу потврду уколико је лице завршило војну обуку у Француској.

Конзуларна такса износи 2 евра и плаћа се банкарском картицом.

Увођењем у војну евиденцију дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије, сматраће се да је држављанин Републике Србије регулисао војну обавезу.

Молимо да закажете термин преко апликације еКонзулат у оквиру портала еУправе:

https://ezakazivanje.ekonzulat.gov.rs