| |     latinica | english  
Насловна
Ценовник конзуларних услуга

Обавештавамо вас да се почев од 01.04.2021.године наплата конзуларних такси уа извршене услуге у Конзулату врши искључиво електронски - путем банкарских картица ( CB или Master card) или готовинском уплатом на рачун Конзулата, који можете добити у Конзулату приликом доласка.

 

КОНЗУЛАТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

На основу Закона о републичким административним таксама(„Службени гласник РС“,бр. 43/03, 51/03-исправка, 61/05, 101/05-др.закон, 5/09, 54/09, 50/11,70/11-усклађени дин.изн.,65/13-др.закон, 57/14, 55/2012 - усклађени дин.изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени дин.изн., 65/2013 - др.закон, 57/2014 - усклађени дин.изн., 45/2015 - усклађени дин.изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016 - усклађени дин.изн., 61/2017 - усклађени дин.изн., 113/2017, 3/2018 - испр., 50/2018 - усклађени дин.изн., 95/2018, 38/2019, 86/2019, 90/2019-испр, 98/2020, 144/2020 и 62/2021), Одлуке Владе о врстама девиза у којима се плаћају републичке административне таксе код дипломатско-конзуларних представништава и о висини курса динара за прерачунавање динарских износа такси у девизе („Службени гласник РС“, број 62/2021), Уредбе о цени обрасца путних исправа и визе и трошковима достављања пасоша преко дипломатског или конзуларног представништва Републике Србије („Службени гласник РС“, бр.8/08, 3/09, 30/13 и 8/20) и Правилника о врстама посебних услуга дипломатско-конзуларних представништава, износу трошкова за посебне услуге и начину евидентирања прихода по основу наплаћених конзуларних такси („Службени гласник РС“, бр. 102/10, 89/13 и 23/17), утврђује се

Ц Е Н О В Н И К

Р.бр. Конзуларна услуга у ДКП                                                       износ ЕУР
1. Издавање пасоша 66,00
2. Издавање путног листа 41,00
3. Пријем у држављанство РС 220,00
4. Утврђивање држављанства РС 57,00
5. Отпуст из држављанства РС 467,00
6.

Губитак пасоша

-решење о оглашавању пасоша неважећим

-(+трошкови издавања пасоша-бр.1)

 

 

22,00

7. Пријава губитка пасоша(издавање ПЛ) 2,00
8. Потврде, уверења 32,00
9. Царинска потврда 131,00
10. Издавање спроводнице за пренос посмртних остатака у РС 6,00
11. Потврда о животу 2,00
12. Увођење у војну евиденцију 2,00
13. Овера потписа на пуномоћју- изјави(+11)

41,00

14. Састављање исправа 49,00
15. Састављање и овера пуномоћја- изјаве 63,00
16. Овера два потписа 64,00
17.

Овера преписа или копије коју сачини странка

(за оверу сваког даљег примерка +8еур)

30,00
18. Састављање записника о наследничкој изјави 72,00
19 Састављање тестамента 145,00
20 Пријава новорођеног детета 9,00
21. Записник о признавању очинства 13,00
22. Пријава брака залљученог пред иностраним органом 14,00
23. Пријава смрти 11,00
24. Закључење брака у Конзулату 101,00
25. Потврда о транскрипцији у БПИ слова ДЈ у Ђ 17,00
26. Издавање извода из матичних књига које се воде у ДКП 40,00
27. Издавање визе Ц 62,00
28. Издавање визе Д 32,00
29 Прибава докумената из РС- ИМКР- домаћи образац 32,00
30. Прибава докумената из РС- ИМКР- међународни образац 35,00
31. Прибава докумената из РС- Уверења из МК (држављанство) 35,00
32. Прибава докумената из РС- Уверења о сл.брачном стању 39,00
33. Прибава уверења о некажњавању 31,00
34. Пријава привременог боравка у иностранству (потврда МУП-а) 28,00

шеф Конзулата- конзул

Стразбур, 07.07.2023.године

 


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЗАКАЗИВАЊЕ
Конзуларна надлежност
Урађене путне биометријске исправе
Путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари