| |     latinica | english  
Насловна
Ценовник конзуларних услуга

Обавештавамо вас да се почев од 01.04.2021.године наплата конзуларних такси уа извршене услуге у Конзулату врши искључиво електронски - путем банкарских картица ( CB или Master card) или готовинском уплатом на рачун Конзулата, који можете добити у Конзулату приликом доласка.

 

КОНЗУЛАТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

На основу Закона о републичким административним таксама(„Службени гласник РС“,бр. 43/03, 51/03-исправка, 61/05, 101/05-др.закон, 5/09, 54/09, 50/11,70/11-усклађени дин.изн.,65/13-др.закон, 57/14, 55/2012 - усклађени дин.изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени дин.изн., 65/2013 - др.закон, 57/2014 - усклађени дин.изн., 45/2015 - усклађени дин.изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016 - усклађени дин.изн., 61/2017 - усклађени дин.изн., 113/2017, 3/2018 - испр., 50/2018 - усклађени дин.изн. и 95/2018), Одлуке Владе о врстама девиза у којима се плаћају републичке административне таксе код дипломатско-конзуларних представништава и о висини курса динара за прерачунавање динарских износа такси у девизе („Службени гласник РС“, број 50/2018), Уредбе о цени обрасца путних исправа и визе и трошковима достављања пасоша преко дипломатског или конзуларног представништва Републике Србије („Службени гласник РС“, бр.8/08, 3/09 и 30/13) и Правилника о врстама посебних услуга дипломатско-конзуларних представништава, износу трошкова за посебне услуге и начину евидентирања прихода по основу наплаћених конзуларних такси („Службени гласник РС“, бр. 102/10 и 89/13), утврђује се

Ц Е Н О В Н И К

Р.бр. Конзуларна услуга у ДКП                                                       износ ЕУР
1. Издавање пасоша 66,00
2. Издавање путног листа 41,00
3. Пријем у држављанство РС 201,00
4. Утврђивање држављанства РС 56,00
5. Отпуст из држављанства РС 433,00
6.

Губитак пасоша

-решење о оглашавању пасоша неважећим

-(+трошкови издавања пасоша-бр.1)

 

 

21,00

7. Пријава губитка пасоша(издавање ПЛ) 2,00
8. Потврде, уверења 32,00
9. Царинска потврда 131,00
10. Издавање спроводнице за пренос посмртних остатака у РС 6,00
11. Потврда о животу 2,00
12. Увођење у војну евиденцију 2,00
13. Овера потписа на пуномоћју- изјави(+11) 41,00
14. Састављање и овера пуномоћја- изјаве 63,00
15. Овера два потписа 64,00
16.

Овера преписа или копије коју сачини странка

(за оверу сваког даљег примерка +8еур)

30,00
17. Састављање записника о наследничкој изјави 72,00
18. Састављање тестамента 145,00
19 Пријава новорођеног детета 9,00
20. Записник о признавању очинства 13,00
21. Пријава брака залљученог пред иностраним органом 14,00
22. Пријава смрти 11,00
23. Закључење брака у Конзулату 101,00
24. Потврда о транскрипцији у БПИ слова ДЈ у Ђ 17,00
25. Издавање извода из матичних књига које се воде у ДКП 40,00
26. Издавање визе Ц 62,00
27. Издавање визе Д 32,00
28 Прибава докумената из РС- ИМКР- домаћи образац 32,00
29. Прибава докумената из РС- ИМКР- међународни образац 34,00
30. Прибава докумената из РС- Уверења из МК (држављанство) 35,00
31. Прибава докумената из РС- Уверења о сл.брачном стању 38,00
32. Прибава уверења о некажњавању 31,00

шеф Конзулата- конзул

Стразбур, 04.08.2020.године

 


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Конзуларна надлежност
Путне исправе
УРАЂЕНЕ биометријске путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари